دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-115 
4. تبیین رویکرد سلبی فخر رازی به زبان دینی با تأکید بر مبانی آن

صفحه 57-76

معصومه سالاری راد؛ رضا اکبری؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر