دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-109 

مقاله پژوهشی

1. مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفة نیچه

صفحه 1-23

هدایت علوی تبار؛ سیده آزاده امامی


2. تقریر آقا علی حکیم از برهان صدیقین در اثبات خدا

صفحه 25-35

مرتضی پویان؛ محمد سعیدی‌مهر؛ رضا اکبریان؛ سید محمدعلی حجتی