دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-133 

مقاله پژوهشی

1. اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه (خدا) در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم

صفحه 1-17

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ علی‌اکبر احمدی افرنجامی


5. حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین

صفحه 87-104

زهرا محمودکلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر؛ رضا اکبری