از رئالیسم انتقادی تا علم دینی بررسی و نقد آرای عماد افروغ در باب علم دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة علم و فنّاوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

چکیده

خود مقدمتاً رویکرد رئالیسم‌ انتقادی را رویکرد هماهنگ‌تری می‌یابد و متعاقباً می‌کوشد با ترکیب حکمت صدرایی با رئالیسم‌ انتقادی و اتخاذ رویکرد معرفت طولی و هماهنگ و افزودن منابع معرفت وحی و شهود به منابع رئالیسم‌ انتقادی، راهی به سوی علم دینی بیابد. کاری که خود وی هم اقرار دارد که هم‌چنان پروژه‌ای ناتمام است.
وی با تأیید رویکرد جامعه‌شناختی درون‌گرایانه و پذیرش تأثیر جامعه در محتوای علم، در عین اصرار بر واقع‌گرایی، می‌کوشد تا مسیر توجیه علم دینی را هموارتر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Critical Realism to Religious Science:Study and Criticism of the Thoughts of Emad Afrough about Religious Science

نویسندگان [English]

  • Aziz Najafpoor 1
  • Fatemeh Gitipasand 2
  • AbdolHossien Khosropanah 3
چکیده [English]

In search of religious science, Emad Afrough finds critical realism a more coordinated approach to construct his ideal the system of scientific studies and consequently attempts to find the path to religious science bycombining Sadra’sphilosophy and critical realism, adopting longitudinal epistemology and adding the sources of afflatus and intuition to sources of critical realism. He admits that his work is still an unfinished project. He tries to pave the way of justification of religious science by approving the introverted sociology approach and accepting of the effect of society on the science content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical realism
  • Religious Science
  • sublimity oriented realism
  • longitudinal & combinational epistemology
  • philosophy of science