علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه فلسفة دانشگاه زنجان

چکیده

پس از انقلاب علمی قرن هفدهم و قدرت‌گرفتن علوم تجربی، رقیبی قدرت‌مند برای ادیان در حل مشکلات بشر، و ارائة تبیینی روشن‌تر از جهان پا به عرصة وجود نهاد. رابطة علم و دین در کانون مباحث فلسفی قرار گرفت و آرای گوناگونی در این خصوص ارائه شد. نوشتار حاضر به نقد و بررسی دیدگاه فرانسیسکو آیالا[i]کشیش و ژنتیک‌دان برجستة معاصر می‌پردازد. وی بر این باور است که کتاب مقدس فقط در خصوص نجات و سعادت آدمی مصون از خطاست و اساساً هدف آن تبیین پدیده‌های طبیعی نیست. آیالا با پذیرش موضع طبیعت‌گرایی روش‌شناختی، و رد طبیعت‌گرایی متافیزیکی، برای تبیین وقایع طبیعی صرفاً پدیده‌های طبیعی را به میدان می‌آورد و دخالت هرگونه موجود ماوراء‌طبیعی از جمله خداوند را در امور جهان نفی می‌کند. او معتقد است برای تبیین پیدایش گونه‌های زیستی بر روی زمین فقط باید به نظریة تکامل و انتخاب طبیعی اکتفا کرد و آن‌ها را به خداوند منتسب نکرد، این نوع نگرش می‌تواند مشکل شر را به‌خوبی حل کند؛ زیرا شرور به تکامل و انتخاب طبیعی منتسب می‌شود و خداوند از ارتکاب شرور مبرا می‌شود. به‌نظر می‌آید راه‌حل آیالا برای حل مشکل شر از توانایی کافی برخوردار نیست؛ آیالا علم و دین را مربوط به دو حوزة متمایز می‌داند که هریک بر قلمرویی مجزا پرتو می‌افکند، از همین روی این دو در ارائة تصویری درست از عالم مکمل یک‌دیگرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Religion from the Viewpoint of Francisco J.Ayala

نویسندگان [English]

  • Haleh Abdollahi Rad
  • Mohsen Jahed
چکیده [English]

After the scientific revolution of the seventeenth century, experimental science emerged as a powerful challenger against religions. It not only question edtheir ability to solve human beings’ problems but also sought to propose more clear explanations about the world. Therefore, the relationship between science and religion became the central debate in the philosophy and gave birth to various views. This article is an attempt to study this issue from the viewpoint of Francisco J.Ayala; a contemporary renowned American-Spanish priest and genetics scholar. He believes that the Bible is only infallible concerning the salvation and well-being of human being and does not intend to explain natural events. Ayala accepts methodological naturalism and refutes metaphysical naturalism to the point thathe denies the interference of God and other metaphysical causes in the affairs of the world. He believes that the theories of evolution and natural selection are sufficient for explaining the emergence of biological species in the world. From Ayala’s point of view, such perception could solve the evil’s problem, because if so, evils will be related to evolution and natural selection and God will be absolved from evils. It seems that Ayala’s solution does not have the ability to resolve the evil’s problem. Ayala splits science and religion up in two separate domains while they complement each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • science
  • salvation
  • Methodological Naturalism
  • evil’s problem
  • Distinction