بررسی استدلال‌های ماتریالیستی ریچارد داوکینز دربارة خدا و تکامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره)، گرگان (نویسندة مسئول) alifarrokhi82@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه تهران amirabbas.alizamani@yahoo.com

چکیده

نظریة ‌‌خداناباورانة ‌‌ریچارد داوکینز، زیست‌شناسِ انگلیسی، بر دو استدلال «سادگی» و «فرایند انباشتی» مبتنی است؛ بر اساس استدلال سادگی قوانین بنیادین فیزیک ساده‌اند و از این‌رو، پیدایش تصادفی و بی‌دلیل قوانین بنیادین تبیینی ساده است، ولی فرض وجود خالقی که طراح جهانی با چنین پیچیدگی‌های بسیار گسترده باشد، نظریه‌‌ای بسیار پیچیده است. بر اساس استدلال فرایند انباشتی، داوکینز بر این باور است که جهان مادی در روند شکل‌گیری طبیعت و پیدایش موجودات زنده «خود تبیین‌گر» بوده است و انتخاب طبیعی، که فرایندی انباشتی است، به‌تنهایی می‌تواند فرایند تکامل را تبیین کند. بر اساس دیدگاه‌های فیلسوفان خداباور، وجود خداوند فرایند تکامل و قوانین بنیادین طبیعت را در یک نظام جامع و جهان‌شمول وحدت و انسجام می‌بخشد و از ‌این‌رو، از کفایت تبیینی برخوردار است، در حالی که دیدگاه تصادف‌گرایانة ‌‌داوکینز فاقد کفایت تبیینی است. استدلال سادگی، درواقع «مغالطة سادگی» است. بنابراین اولاً، نگرش ماتریالیستی داوکینز در استدلال فرایند انباشتی بر مجموعه‌ای از خطاهای فلسفی مبتنی است؛ ثانیاً، تبیین دقیق نظریة ‌‌تکامل نشان می‌دهد که جامع‌ترین و ساده‌ترین تبیین مبتنی‌بر وجود خداوند به‌عنوان طراح و جهت‌دهندة ‌‌فرایند تکامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Materialistic Arguments of Richard Dawkins about God and Evolution

نویسندگان [English]

  • Alireza Farrokhi Balajadeh 1
  • AmirAbbas Alizamani 2
چکیده [English]

The English biologist and philosopher, Richard Dawkins, claims that the basic rules of physics in beginning of the universe and then evolution of vital complicated creatures and complexities, specifically human being, have been emerged by chance. He suggests two argument for his view; In his ‘simplicity argument’ argues that the basic rules of physics are simple, so it is actually more likely that the relatively simple lows of nature would be come into existence for no reason than that they would be designed by a God whose being would have to be more complex than they are. Thus, there is no God.
In ‘cumulative process argument’, he argues that the emergence of complex form in the universe can be explain by natural selection alone, in a cumulative process of evolution, thus, it is ‘self-explanatory’.
By contrast, Keith Ward as an English theist philosopher, with separating ‘inclusive simplicity’ of God from ‘exclusive simplicity’ that is in physical world, defends from "integrative and inclusive simplicity" of God. The existence of God integrates all elements, products of evolution and natural basic rules in a comprehensive system, thus, it is simplest explanation for the emergence of the universe and complexities on the earth, while Dawkins's materialistic view is not explanatory sufficiency. In fact, here we need ‘plenitude principle’, not ‘Occam's razor’. So ‘simplicity argument’ is in fact, ‘the fallacy of simplicity’. In this research, it is tried to defend from theistic explanation for evolutionary process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Richard Dawkins
  • God
  • Evolution
  • simplicity argument
  • cumulative argument