نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفة دین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)mollayousefi@yahoo.com

چکیده

از نیمۀ دوم قرن دوم میلادی، تقریری از مسیحیت اشاعه یافت که به قرائت پولسی معروف است و از همان زمان تاکنون بر جهان مسیحیت حکم‌‌فرماست. پولس یهودی متعصبی از قبیلۀ بنیامین است که پس از تعقیب و شکنجۀ بسیاری از مسیحیان، به‌ واسطۀ مکاشفه‌‌ای اثبات‌‌ناپذیر به جرگۀ مسیحیان پیوست و به ‌‌زعم خود، همة عمرش را وقف ابلاغ و اشاعۀ دین مسیح کرد. از نظر پولس، مسیحی کسی است که به تجسد خداوند در قالب انسان و قربانی‌شدن او برای بخشش گناهان بشر و زنده‌شدن و رجعتش به آسمان ایمان داشته باشد و اقرار کند که آدمی به‌ واسطۀ گناه ذاتی‌‌اش، که به‌ واسطۀ حضرت آدم در نوع بشر نهاده و نهادینه شده است، نه از طریق اعمال نیک که فقط به‌ واسطۀ فیض یا ایمان به نجات از سوی خداوند به سعادت و بخشش و رستگاری رهنمون خواهد شد و سرآخر مسیحی کسی است که کلیسا را نمایندۀ مسیح بر زمین بداند و به نجات از طریق تبعیت از آن و اذعان به حقانیتش ایمان داشته باشد. قرائت پولس با توجه به پیش‌‌زمینه‌‌های معرفتی و غیر معرفتی‌‌اش، اعم از تعصبات دینی، یونانی‌‌مآبی، زبان یونانی، و نیز اوضاع حاکم بر اجتماع و محیط دوران و تعارضات وی با یهودی ـ مسیحیان، مبتنی‌بر الوهیت حضرت عیسی (ع) و کلیساست. متابعت یا مشابهت برخی از بخش‌‌های عهد جدید با قرائت پولس، که در نامه‌‌هایش به دیگر مسیحیان نمایان است، به تعارضات موضوعی‌مفهومی با اناجیل همدید و تعارض در نگرش و سلوک اخلاقی برآمده از اناجیل همدید با حیات عیسی (ع) منجر شد. قرائت پولسی پیامدهایی دارد که برآمده از انسان‌‌خداپنداری یا الوهیت عیسی (ع) است که ضمن تنزل شأن ربوبی از منظر قدرت و علم، خداوند را به عاملی خارج از نظام خلقت و دستگاه آفرینش تبدیل می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Objection to Paul’s Reading on Christianity

نویسندگان [English]

  • Javad Ayar 1
  • Majid Mollayousefi 2
چکیده [English]

In history of Christianity, from the latter half of second century, a version of Christianity pervaded that is known today as Pauline interpretation of Christianity. Paul, whose original name was Sh'aul, was born in the town of Tarsus, Cilicia (in modern Turkey), of Jewish parents belonging to the tribe of Benjamin. He persecuted the first Christians until an unproven revelation converted him to Christianity. According to Paul's views, a Christian is one who believes in the incarnation of God in the human form ,His sacrifice for the forgiveness of human sins ,Resurrection and His return to heavens, and who confesses that human beings due to their original sin that is established and institutionalized in them by Adam, not by good deeds but only through God's saving grace will be saved, and at last a Christian is one who believes that church is the Christ's representative on earth and that the salvation is only obtained through its Obedience. Pauline interpretation, with its epistemic and non-epistemic backgrounds such as religious prejudices, Hellenism and Greek language and conflicts with Jewish–Christian people, is essentially based on divinity of Jesus and the church. This version of Christianity has several important consequences for Christianity that result from theopomorphism or divinity of Jesus that descents Divine Status and makes God as a factor out of system of being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pauline interpretation
  • divinity of jesus
  • salvation
  • sin
  • theopomorphism
  • Christianity