چگونگی تبیین امکان باور به خدا نزد هایدگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه غرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛

2 دانشیار، گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

نوشتار حاضر با هدف تبیین دیدگاه هایدگر در خصوص ساحت الوهی و درنهایت مفهوم «خدا» به شیوه توصیفی- تحلیلی با تفسیر و تحلیل محتوای آثار هایدگر به نگارش درآمده است. از اینرو سؤال اصلی این نوشتار آن است که آیا می­توان از امکان باور به «خدا» نزد هایدگر سخن گفت که در این وادی سکوت اختیار کرده و با پروردن ایمان خارج از اشکال سنتی، به ساحت قدس نظر داشته است؟ از این­رو با اشاره به تأثیرپذیری هایدگر از الهیات مسیحی نشان داده می­شود که وی با تفسیری متفاوت در پی روگردانی از الهیات و مابعدالطبیعه سنتی و گذر از آن، ناقد جامعه دیندار متظاهر و پایبند به نظام تئولوژیک بوده­ و در دریافت حضوری و گشودگی به ساحت وجود، گوش­سپاری به ندای لوگوس را به تصویر کشیده و درنهایت سکوت اختیار کرده است. به این ترتیب بدون اینکه بتوان از خداشناسی نزد هایدگر سخن گفت، باید توجه به وجود و هستی مطلق را نزد وی که همانا در عدم جلوه­گر است، همان توجه به اصل و منشأ هستی یا «خدا» دانست که تنها بر دازاین عرضه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility of Heidegger believing in God

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammad 1
  • Mohammad Akvan 2
1 PhD candidate of Western Philosophy. Central Tehran Branch. Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Associate Professor, Philosophy Department, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

This paper aims to assess and clarify Heidegger's attitude towards God by means of describing and analyzing Heidegger's works. Thus the main question is that would it be possible to assert that Heidegger believed in God and considered deity out of its orthodox from thought he kept silent about it? Although Heidegger's faith was influenced by Christianity, neither did he agree nor approve of the traditional practices of religion and was a critic to the boastful clergy and presented a different interpretation of faith through listening and paying attention to our inner call of Logos and then remained silent. Hence, Heidegger's view was based on Dasain which is somehow synonymous with believing in absolute being or God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Metaphysic
  • Being
  • faith
  • Desein
منابع فارسی

-          اینوود، مایکل (1395)، روزنه­ای به اندیشه مارتین هایدگر، ترجمه احمدعلی اکبری، نشر علمی.

-          پروتی، جیمز ال.(1388)، الوهیت و هایدگر، ترجمه محمدرضا جوزی، تهران: انتشارات حکمت.

-          پروتی، جیمز ال. (1389)، پرسش از خدا در تفکر هایدگر، ترجمه محمدرضا جوزی، تهران: نشر ساقی.

-          خراسانی، شرف‌الدین (1350)، نخستین فیلسوفان یونان، تهران: دانشگاه ملی ایران.

-          عبدالکریمی، بیژن (1387)، ما و جهان نیچه‌ای، «امکان دین و گذر از سوبژکتیویسم»، تهران: نشر علم.

-          عبدالکریمی، بیژن (1392)، هایدگر در ایران، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انتنشارات امیرکبیر.

-          عبدالکریمی، بیژن، هایدگر و استعلا (شرحی بر تفسیرهایدگر از کانت) (1391)، تهران: انتشارات ققنوس.

-          عبدالکریمی، بیژن (1395)، «تفکر معنوی و سوبژکتیویسم»، پژوهشهای عقلی نوین، سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان.

-          کرنى، ریچارد (1386)، «خدایان هیدگر (خداى شاعران، پیامبران یا فیلسوفان)»، ترجمه م. غفورزاده، مجله نقد و نظر، سال سوم، شماره 9.

-          کپیتو، جان (1378)، «هایدگر و الهیات»، ترجمه م. غفورزاده، نقد و نظر، دوره 5، شماره 3 و 4.

-          مک‌کواری، ‌جان (1382)، الهیات اگزیستانسیالیستی: مقایسه هیدگر و بولتمان، ترجمه مهدی دشت‌بزرگی، قم: بوستان کتاب.

-          مک‌کورای، جان (1386)، مارتین هایدگر، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات گروس.

-          هایدگر، مارتین (1378)، «راه بازگشت به درون سرزمین مابعدالطبیعه»، در: فلسفه و بحران غرب، محمدرضا جوزى، تهران: انتشارات هرمس.

-          هایدگر، مارتین (1385)، متافیزیک چیست، ترجمه سیاوش جمادی، تهران: انتشارات ققنوس.

-          هایدگر، مارتین (1388)‌، وجود و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران: انتشارات ققنوس.

-          هوردرن، ویلیام (1388)، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طاطه­وس میکائیلیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-          واگلانیو، دانیلا (1386)، درآمدی بر افادات به فلسفه هایدگر، ترجمة محمدرضا قرانی، تهران: نشر گام‌ نو.

-          ورنو، روژه؛ وال، ژان (1385)، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، خوارزمی.

منابع انگلیسی

 

-          Brian D., Ingraffia, (1995), Postmodern Theory and Biblical Theology, Cambridge University Press.

-          Caputo, Ben (1993), Heidegger`s Philosophy of Religion, published Duquesne university press.

-          Heidegger, Martin (1949), “Remembrance of the Poet”, tr. by Douglas Scott, in: Existence and Being, W. Brock, H. Regnery (eds.), Chicago.

-          Heidegger, Martin (1987), An Introduction to Metaphysics, tr. by Ralph Manhim, New Hawan, Yaie University press.

-          Heidegger, Martin (1988), Being and Time, translated John Macquarie and Edward Robinson, Blackwell, Oxford.

-          Heidegger, Martin (1997), Kant and the Problem of Metaphysics, translated by Richard Taft, Bloomington: Indiana University Press.

-          Heidegger, Martin (1997), Phenomenological Interpretation of Kant’s Critique of Pure Reason, Translated from German to English by Parvis Emad and Kenneth Maly, USA: Blooming ton; Indiana University Press.

-          Heidegger, Martin (2000), An Introduction to Metaphysics, tr. Gregory fried & Richard plot, Yale University Press.

-          Heidegger, Martin) 1960(, “The Onto-Theo-Logical Nature of Metaphysics”, in Essays in Metaphysics: Identity and Difference, tr. by K.F. Leidecker, New York: Philosophical Library Inc.

-          Heidegger, Martin) 1971(, “The Thing”, in: Poetry, Language, Thought, trans. by Albert Hofstadter, New York: Harper & Row.

-          Heidegger, Martin, (1976), “Letter on Humanism”, Basic Writings, translated by Frank A. Capuzzi and Glenn Gray, Cambridge University Press.

-          Heidegger, Martin (1999), Ontology- The Hermeneutics of Facticity, Translated by John Van Buren, Bloomington Indiana: Indiana University Press.

-          Hodgson, Peter C., (1969), “Heidegger and the World of God”, The Journal of Religion, pp. 228-252.

-          Jonas, Hans (1963), The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Boston: Beacon Pres.

-          Moran, Dermot (2013), “The early Heidegger”, in Francois Rafuel and Eric Nelson, eds. The Bloomsbury Companion to Heidegger, New York & London: continuum.

-          Richardson, William J. (1974), Heidegger Through Phenomenology to Thought, preface by Martin Heidegger, third edition, published with ecclesiastical permission.

-          Capobianco, Richard M. (1988), Heidegger and the Gods: On the Appropriation of a Religious Tradition, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 62:183.

-          Gall, Robert (1987), Beyond Theism and Atheism: Heidegger's Significance for Religious Thinking, Kluwer Academic Publishers.

-           Van Buren, John (1994), The Young Heidegger, Rumor of the Hidden King, Indiana University Press.

-          Vedder, B.) 2006(, Heidegger’s philosophy of Religion, Pittsburgh: Duquesne University press.