امکان فهم باورهای دینی با توجه به «قاعده‌مندیِ» معنا نزد ویتگنشتاین دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

بر اساس دیدگاه ویتگنشتاین دوم، بررسی معناداری و فهم باورها، به نظام «بیان معنا» یا محاسبات معناشناختی مربوط می‌شود. هر نظام زبان‌شناختی به‌مثابه یک «بازی زبانی» که برگرفته از نحوه‌ای از زندگی است، روش و قاعده‌ای برای بیان معنا و فهم آن ایجاد کرده است». این رویکرد، الگوی «قاعده‌مندی» را برای فهم و توجیه باورهای مختلف معرفی می‌کند، به نحوی که ما معناداری یک باور را بر اساس قواعد و تکنیک‌های کاربرد کلمات در آن بازی زبانی، تبیین و محاسبه می‌کنیم. اما ویتگنشتاین، فهم باورهای دینی بر اساس این الگو را غیرممکن دانسته و باورهای دینی را به‌مثابه یک «نگرش»، به‌دلیل برخورداری از وجه تصویری مبهم، متعلق فهم قاعده‌مند نمی‌داند. با این حال، با توجه به اینکه از نظر وی، تصاویر دارای وجه التفاتی هستند، نه تطبیقی، این مقاله درصدد است نشان دهد که با توجه به وجه «ارتباطی» فهم و نیز التفاتی بودنِ تصویر دینی، وجه ارجاعی معنای دینی، محتوای پدیداری جهان به‌مثابه امر وجودی یا اطلاعات بوده ولذا می‌توان با توجه به وجه ارتباطی فهم و معنا، «قاعده‌مندی» را الگویی برای بررسی معناداری و فهم باورهای دینی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding of the Religious Beliefs According toWittgenstein II's the Rule of Meaning

نویسندگان [English]

  • Sara Qezelbash 1
  • SeyedMostafa ShahrAeini 2
1 PhD student of Philosophy of Religion, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz
چکیده [English]

According to Wittgenstein II, the study of meaning and understanding of beliefs relates to a system of "expression of meaning" or Semantic Calculations, that each linguistic system as a "language game" derived from "a form of life,has created a method and rule foe expression and meaning and it's understanding. This approach introduces the 'rule' model to understand and justify different beliefs, so that we explain and calculate the meaning of a belief based on the rules and techniques of the words used in that language game. But he considers the understanding of religious beliefs to be impossible under this paradigm, and does not regard religious beliefs as an "attitude", for having a vague image, of rule understanding. However, since he considers images to be intentional rather than adaptive, in this article we want to show that in terms of the "relational" aspect of understanding as well as the intentionality of religious imagery, theReference aspect of religious meaning, are content The phenomena of the world as existential or information, and hence, with regard to the relation aspect of the understanding and meaning,we can regard the Rule as a model for examining the meaning and understanding of religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Understandingof Religious Beliefs
  • Wittgenstein II
  • Rules of Use of Words
  • Meaning
  • intentionality
  • attitude
Cambridge Dictionary. “Attitude”. dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/attitude.
Bassols, Alejandro Tomasini (2008). “Wittgenstein on Religion and Language”. Revista Portuguesa de Filosofia. T. 64, Fasc. 2/4, pp.1291-1299.
Brillouin, Leon (2004). Science and Information Theory. Second Edition. New York: Dover Publications.
Chiu, Eugene; Lin, Jocelyn; Mcferron, Brok (2001). Mathematical Theory of Claude Shannon. web.mit.edu.com.
Dalen, Dirk Van (2013). Logic and Structure. Fifth Edition. London: Springer.
Hart, David Bentley (2013). The Experience of God, Being, Consciousness, Bliss. Yale University Press.
Hick, John (1990). Philosophy of Religion. Prentice Hall International Editions.
Hick, John (2006). The New Frontier of Religion and Science, and the Transcendent. UK: Palgrave MacMillan.
Jacob, P. (2010). “Intentionality”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. plato.stanford.edu/entries/intentionality.
James, William (2009). The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature. eBooks@Adelaide. The University of Adelaide Library.
Lonergan, Bernard (1992). Insight: A Study of Human Understanding. Vol.3 in Collected Works of Bernard Lonergan. edited by Frederick E. Crowe and Robert M. Doran. Toronto: University of Toronto Press. 
Rankin, Marianne (2008). An Introduction to Religious and Experience. New York: Continuum.
Richardson, John (1976). The Grammar of Justification: an Interpretation of Wittgensteins Philosophy of Language. Sussex University Press.
Shannon, C. E. (1948). “A Mathematical Theory of Communication”. The Bell System Technical Journal. Vol. 27, pp.379-423.
Wittgenstein, Ludwig (1929). Lecture on Ethics. Delivered in November 1929 to the Heretics Society. Cambridge University.
Wittgenstein, Ludwig (1934). The Blue Book. www.openculture.com.
Wittgenstein, Ludwig (1938). Lectures on Religious Belief. Paris: Depa University.
Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations. translated by G. E. M. Anscombe. Blackwell.
Wittgenstein, Ludwig (1956). Remarks on the Foundations Mathematics. Blackwell.
Wittgenstein, Ludwig (1966). Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Blackwell.
Wittgenstein, Ludwig (1974). Philosophical Grammar. edited by Rush Rhees, translated by Anthony Kenny. University of California Press.
Wittgenstein, Ludwig (1979). Note Books, 1914-1916. Second Edition, edited by G.H. von Wright and G. E. M. Anscombe, Basil: Blackwell.
Yule, George (2014). The Study of Language. Cambridge University Press.