نقش گرامر زبان دینی در فهم معنای خدا از نگاه فیلیپس و نقد آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام و فلسفه اسلامی؛دانشگاه پیام نور

چکیده

فیلیپس معتقد است به‌کارگیری مفاهیم دینی توسط مؤمنان، یگانه ابزار برای فهم معنای خدا در بازی زبان دینی است، نه مطابقت با واقعیت خارجی. او بر همین اساس می‌گوید ادراک حقیقت الهی خارج از نحوة زندگی دینی باعث سقوط به ورطة مغالطة تعالی زبان دینی خواهد شد. لذا نگاه مبتنی بر ترس از عذاب الهی و یا امید به پاداش خداوند را طرد می‌کند. او با پذیرش درون‌گرایی، گرامر عشق خداوند را همان باور به خدا می‌داند که در آن هیچ فریبی راه ندارد و این عشق در رفتار مؤمنان ظهور می‌یابد. فیلیپس در موضوع گرامر لطف الهی معتقد است، لطف الهی یعنی به همة موجودات به منزلة مظاهر و آثار خداوند نگریسته شود و به آن‌ها محبت شود. او تعالی خداوند را نیز به معنای پذیرش مخلوق‌بودن خود و اظهار و تواضع در برابر وی می‌داند. ازهمین‌رو دیدگاهش نگاهی تحویل‌گرایانه تلقی می‌شود. البته اشکالاتی نیز به نگاه وی مطرح است: الف) میان اطلاق باور به خدا و مفید‌بودن آن تناقض وجود دارد؛ ب) خدای خالق در تناقض با خدایی است که معلول زندگی متدینان است؛ ج) خلط میان باور با عمل صورت‌گرفته؛ د) تعارض اطلاق عینیت خدا با وابستگی آن به ذهن؛ هـ) نفی تمایز میان معنا و کارکرد در باورهای دینی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religious language for understanding the meaning of God from the viewpoint of Phillips

نویسنده [English]

  • zeinab shakibi
Asistant of proffesor of Islamic philosophy and theology,Payame Noor University
چکیده [English]

Phililps as a wittgenstienian analitic philosopher in philosophy of religion consieders the language of religion as an unreal and uncognitive language . so he just counts the single way for understanding the meaning of theological items, to attention to the grammer of religious language. According to his positivist view points, he cant respect any meaning for religious terms( like the existence of Gool ). Without the usage ot those in the failhefull life and their faithfull context . he beliefs that we can just understand the meaning of " worshipping of Gool " , " transcdence of God ", " Grace of God " , " love of God " and " love to God " by considering the context that these terms have used in that. And by attention to the usage of them in the life style of religious persons. But some of the other analitic philosophers in philosophy of religion have critieized his view point:1 ) they exhibit the paradox between absoluteness of beliving to existence of God and having the instrumental attitude to this belief.2 ) belief in Author denys the God that has been created by the style life of belivers.3) from their points of views,Phillips has mixed between belief and act.4) they belief that the absoluteness of objectivity of God denys its dependence to the mind.5) they reject the identity of meaning and usage about the religious terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phillips Grammer of God
  • Grammer of grace
  • depth grammer
  • surface grammer
استینزبی، درک (1386). علم، عقل و دین، علی حقی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
زندیه، عطیه (1386). دین و باور دینی در اندیشة ویتگنشتاین، تهران: نگاه معاصر.
گلاک، هاسن یوهان (1388). فرهنگ اصطلاحات ویتگنشتاین، همایون کاکاسلطانی، تهران: گام نو.
 
Burhenn, Herbert (1974). ‘Religious bliefs as picture’, Journal of the religion of America, Vol. 42.
Hick, Jhon (1989). An Interpretation of religion: Human responces to the transcendence, New heaven, CT: Yale university press.
Min, Anselm (2007). ‘D. Z. Phillips on The Grammer of God’, International Journal for Philosophy of Religion, Volume 63.
Phillips, D. Z. (1965). The Concept of prayer, London, I Routledge and Kegan Paull.
Phillips, D. Z. (1976). Religion Without Explanation, Oxford, Basil Blackwell.
Phillips, D. Z. (1981). ‘Belief, change and forms of life’, in the Autonomy of Religious Belief, F. J. Crosson (ed.), Notre Dame: University of Notre Dame press.
Phillips, D. Z. (1986). R. S. Thomus: Poet of the Hidden God, Allison Park, PA: Pickwick Publication.
Phillips, D. Z. (1992). Faith, Skeptecism and Religious Undrestanding, Copyright by Routledge and Kegan Paul, Lond.
Phillips, D. Z. (1993). Religious Belife and Language-Games in Wittgenstein and Religion, D. Z. Phillips (ed.), NewYork; st, Martins press.
Phillips, D. Z. (2005). The Problem of Evil and The Problem of God, Minneapolis Frotress.
Wittgenstien, Ludwing (1958), Philosophical Investigation, Translated by G. E. Anscomb, Oxford university press.
Wittgenstien, Ludwing (1990). Philosophical Grammer, Oxford, Basil, Blackwell.