جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10.22034/philor.2022.543803.1372

چکیده

مقدمه:به بیماری کرونا و پیامدهای آن را می توان از زوایایای مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از مهمترین پیامدهای فلسفی این بیماری در حوزه درد و رنج های ناشی از آن است. درد ها را می توان هرگونه آزار و آلامی دانست که جسم انسان را آزار می دهد و رنج ها نیز آزار و آلامی هستند که ابعاد غیر جسمی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. رنج ها گاهی ذاتی زندگی انسان و ناشی از وجود انسان در این جهان هستند-رنج های وجودی- که به دو قسم رنج های روانشناختی و رنج های فلسفی تفکیک می شوند. اگر شخص در مواجهه با رنج های ذاتی خویش از ارائه پاسخ کارآمد ناتوان باشد آنگاه رنج های نوع دوم یعمی رنج های ماهوی بروز خواهند کرد.

روش تحقیق: پژوهش حاضرتوصیفی است. با توصیف و تحلیل بنیادین محتوا، سعی در ارائه تبیین و تحلیلی نظام مند و منسجم از رابطه تاثیر و تاثر بین همه گیری کویید 19 و برخی درد و رنج های ناشی از آن پرداخته است.

یافته ها: یافته های مقاله حاضر نشان می دهد بیماری کرونا انواعی از دردهای خفیف و شدید و مزمن و غیر مزمن را در مبتلایان خود ایجاد نموده است. این بیماری در بسیاری از افراد مبتلا و حتی غیر مبتلا اقسامی از رنج های روانشناختی و فلسفی را باعث شده است. کووید19 علاوه بر این در برخی افراد دیگر نیز رنج های ثانویه و ماهوی را نیز به وجود آورده است.

نتیجه گیری: همه گیری کویید 19 در دوره معاصر احتمالا موجبات تغییرات رادیکالی خواهد شد. لزوم بازنگری در نگاه به روش های علوم و افراط در علوم با روش های تجربی(ساینتیسم) و همچنین جایگاه انسان در این جهان و در مقابل خداوند(اومانیسم) مهمترین این تغییرات محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها