رابطة عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کرکگور (تبیین مفاهیم ایمان و عقل از دیدگاه ملاصدرا و کرکگور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تبیین رابطة عقل و ایمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کرکگور و ملاصدراست. مهم‌ترین ویژگی ایمان نزد کرکگور ماهیت ضد عقلی یا پارادوکسیکال‌بودن آن است. در این تفکر، فرد هرگز نمی‌تواند با تفکر عقلانی و توسل به شواهد تاریخی به ایمان دست یابد. حیات ایمانی نزد کرکگور، اساساً، همان حیات در درون مسیحیت است و همین ایمان مسیحی است که آن را در برابر تمام منازعات  نظری حفظ می‌کند.
از طرف دیگر ملاصدرا معتقد است که ایمان گرچه امری مربوط ‌به قلب است، منحصر به معرفت کشفی نیست؛ بلکه معرفت خدا با دلیل و برهان، یعنی اعتقادی که از طریق عقل نظری حاصل ‌شود، می‌تواند ایمان قلبی محسوب شود. به‌عبارت دیگر، تمامی کوشش وی بر این متمرکز است که میان عقل و ایمان یا عرفان و برهان آشتی برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reason and Faith in Mulla-Sadra and Kierkegaard’s Philosophy

نویسنده [English]

  • Mehdi Khademi
PH.D in Philosophy from Allame Tabatabaii University
چکیده [English]

Explain the relationship between reason and faith is one of the main concerns Kierkegaard and Mulla Sadra. The most important feature of faith from the perspective Kierkegaard, is its anti-intellectual or paradoxical nature. In this thinking, person can never be achieved to faith by rational thinking and appealing to historical evidence. Basically life of faith from view Kierkegaard is life within Christianity and very life of christianity is that protects it against all theoretical efforts. Mulla Sadra On the other hand believes that the faith, although it is related to the heart but faith of heart is not limited to knowledge Intuitive. But Knowledge of God with reason and proof, that is to say belief that is obtained through theoretical reason, can be considered the heart of faith. In other words, all his efforts are focused on that reconcile between reason and faith or mysticism and the argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • Reason
  • absolute paradox
  • Risk
  • passion