شرط بندی پاسکال و اِشکال خدایان متعدد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة دانشگاه تربیت مدرس تهرا

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

یکی از استدلال‌هایی که برای دفاع از معقولیت باور به گزارة «خدا وجود دارد» به‌کار می‌رود استدلال شرط‌بندی پاسکال است. یکی از مهم‌ترین اشکالات به این استدلال، «اشکال خدایان متعدد» نام دارد. در این مقاله ابتدا یکی از رایج‌ترین تقریرهای شرط­بندی پاسکال به نام «سود مورد انتظار برتر» را ارائه می‌کنیم و سپس به شرح دو نسخه از اشکال خدایان متعدد می‌پردازیم. نسخة اول نسخة امکانی و نسخة دوم نسخة واقعی نام دارد. از نسخة واقعی سه تقریر ارائه می‌دهیم که این سه تقریر به دنبال هم شکل می‌گیرند؛ به‌این‌ترتیب که تقریر دوم در پی اشکالی به تقریر اول و تقریر سوم در پی اشکالی به تقریر دوم پدید می‌آیند. به عنوان پاسخی برای نسخة امکانی راه‌حل جف جوردن ارائه خواهد شد. ایدة اصلی این ‌راه‌حل این است که از امکان منطقی گزاره‌ای نمی‌توان احتمال بزرگ‌تر از صفر آن را نتیجه گرفت. سپس برای تقریر دوم و سوم از نسخة واقعی اشکال خدایان متعدد ‌راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنیم. درنهایت بر اساس این ایدة جف جوردن که هدف اصلی شرط‌بندی پاسکال صرفاً ترجیح خداباوری بر خداناباوری است نه ترجیح یک الگوی خاص از خداباوری، استدلالی به نام «استدلال شرط‌بندی آزاد» را صورت‌بندی می‌کنیم که بر اساس آن برای هر شخص معقولی مانند S خداناباوری به کناری گذاشته می‌شود. به نظر نگارندگان اشکال خدایان متعدد نمی‌تواند نقدی جدی بر استدلال شرط­بندی پاسکال باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pascal's wager and the many gods objection

نویسندگان [English]

  • amirhousein zadyoosefi 1
  • mohammad saeedimehr 2
چکیده [English]

Pascal’s Wager is one of the arguments which is used to defend the rationality of ‘God exists’ proposition. One of the most important objections to Pascal’s Wager is called The Many Gods Objection (MGO). In this paper, we, firstly, present one of the most common versions of Pascal’s Wager, ‘Argument from Dominating Expected Utility’, and then we will introduce two versions of MGO. The first version is called the possibilist version and the second the actualist. Actualist version has itself three versions which come sequentially such that the second version of the actualist version is a result of an objection to the first version and the third version is a result of an objection to the second version. As a response to the possibilist version we will present Jeff Jordan’s response. The main idea of this response is that logical possibility does not imply an assignment of positive probability. For the actualist version, we present two responses. The first response is based on the denial of a proposition which is supposed to be true by actualist version. In the second response the main purpose of Pascal’s Wage is asserted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God's existence
  • rationality of religious belief
  • Pascal's Wager
  • the many-gods objection
  • decision theory
Briggs, Rachael (2014) ‘Normative Theories of Rational Choice: Expected Utility’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.),URL=.
Hacking, Ian, (1972). ‘The Logic of Pascal’s Wager’, American Philosophical Quarterly, 9 (2).
James, William (1956). ‘The Will To Believe’, in The Will To Believe and Other Essays in Popular Philosophy, New York: Dover Publications, 1956.
Jordan, Jeff (2006). Pascal’s Wager: Pragmatic Arguments and Belief in God, Oxford: Oxford University press.
Saka, Paul (2001). ‘Pascal’s Wager and the Many Gods Objection’, Religiuos studies, Vol. 37, Issue 03.
Martin, Michael (1983). ‘Pascal's Wager as an Argument for Not Believing in God’, Religious Studies, No. 19.
Gustason, William (1998). ‘Pascal’s wager and competing faiths’, International Journal for Philosophy of Religion, No. 44.
Stephen, Leslie (1898). ‘Pascal’, in Studies of a Biographer, London: Duckworth & Co.
Voltaire, F. M. A. (1971). Philosophical Dictionary, T. Besterman (ed. & tans.), London: Penguin Books.