مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفة نیچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد، فلسفه دین، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خدا و انگاره‌های هم‌بسته با او، در فلسفه‌ورزی نیچه موضوعیتی اساسی دارد. البته با این توضیح که نگاه نیچه به این مفاهیم، با رویکرد سایر اندیشمندان بسیار متفاوت است؛ او بسان دیگران برای اثبات مدعای خویش، دست به دامان استدلال‌های مرسوم فلسفی نمی‌شود و شیوة دیگری برمی‌گزیند. شیوه‌ای که برآمده از نگاه انضمامی او به زمانه‌ای است که در آن می‌زید، نه صرفاً براهینی انتزاعی و بریده از واقعیت. همچنین بیان او در این حوزه به‌ویژه با طرح ایدة «مرگ خدا»، جنجال‌برانگیز بوده و مجالی برای ظهور تفسیرهایی گوناگون و بعضاً متعارض شده است. ایده‌ای که در منظومة آموزه‌های او هم موضوعیت دارد و هم طریقیت. به نحوی که دیگر آموزه‌های اساسی او نظیر نیهیلیسم و ابرانسان، کاملاً در ربط و نسبت با آن، یعنی ایدة «مرگ خدا»، سامان یافته است.
در این جستار برآنیم به قدر امکان موضع نیچه دربارة انگارة خدا را شرح دهیم، و دغدغه‌ها و دلواپسی‌های او را پس از واقعه‌ای که آن را «مرگ خدا» می‌نامد، برشمریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Death of God and its Consequences in Nietzsche's Philosophy

نویسندگان [English]

  • Hedayat Alavitabar 1
  • Seyedeh Azadeh Emami 2
چکیده [English]

‘God’ and the correlating ideas are of great importance in Nietzsche’s philosophy. However, his way of considering these concepts is completely different from other thinkers. He, unlike others, does not employ traditional philosophical argumentations to approve his claim; instead appealing to abstract argumentations irrelevant to the reality, he uses the methods which is resulted from his concrete look to the era he lives in. His conflicting exposition in this context, ‘the death of God’, leads to many different and sometimes contradictory interpretations. ‘The death of God’ is the subject and also the basis of his ideas, so that his other ideas such as ‘Nihilism’ and ‘Superhuman’ are shaped quite in relation to it. In this paper, we attempt to explain Nietzsche’s position on the idea of “God” and outline his concerns after the phenomenon “the death of God”, as he calls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God’
  • the death of God
  • nihilism
  • superhuman
  • ‘the meaning of life