حجیت معرفت‌شناختی تجربة دینی نزاع آنتونی کنی و جف جوردن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

آنتونی کنی، بر آن است که تجربه‌های دینی حجیت معرفت‌شناختی ندارند. استدلال او، بر تحلیل ماهیت تجربة دینی مبتنی است. از نظر او، تجربة دینی یا ادراک حسی است یا ادراک غیر حسی. با توجه به این‌که نمی‌توان تجربة دینی را ادراک حسی دانست، لاجرم باید ادراک غیر حسی باشد؛ اما ادراک غیر حسی دانستن تجربة دینی، مستلزم آن است که نحوه‌ای از وحی باشد و لازمة وحی‌دانستن تجربة دینی، فرض وجود خدا پیش از تحقق تجربة دینی است. از نظر جف جوردن، استدلال کنی راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا، مهم‌ترین مقدمات استدلال کنی عبارت‌اند از مقدمة (2) (تجربه‌های دینی ادراک حسی نیستند) و مقدمة (4) (اگر تجربه‌های دینی ادراک غیر حسی باشند، در این صورت به‌تنهایی نمی‌توانند باور به خدا را توجیه کنند). جوردن با تحلیل مقدمة (2) آن را کاذب می‌داند. از سوی دیگر، از نظر او، مقدمة (4) فقط در صورتی صادق است که دیدگاه گزاره‌ای دربارة وحی صادق و دیدگاه غیر گزاره‌ای کاذب باشد؛ اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بر صادق‌دانستن دیدگاه گزاره‌ای و کاذب‌دانستن دیدگاه غیر گزار‌ه‌ای دربارة وحی وجود ندارد. و با پذیرش دیدگاه غیر گزاره‌ای، مقدمة (4)‌ صادق نخواهد بود. ما در این مقالة به بررسی نزاع این دو و داوری در این باره پرداخته‌ایم. جوردن دربارة مقدمة (2) درنهایت معتقد می‌شود که می‌توان تجربه‌های دینی حسی داشت؛ اما نگارنده، ادلة او در این باره را بررسی و رد کرده‌‌ام. دربارة مقدمة (4) نیز استدلال جوردن را ناقص و ناکافی دانسته‌ آن را رد کرده‌ام

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jordan and Kenny on Epistemic value of religious experience; an examination

نویسنده [English]

  • Mansour Nasiri
چکیده [English]

Anthony Kenny holds that religious experiences have not epistemic validity. His argument is based on an analysis of the nature of religious experience. According to him, religious experience cannot be regarded as sensory perception; so it must be regarded as a non-sensory perception. However, if it is regarded as a non-sensory perception, then it is a mode of revelation, but since revelation requires that exists a revealer before religious experience, i.e. a God, we are encountered to a vicious circle. Jeff Jordan holds that Kenny’s argument is not successful. In this paper, I, following Jordan’s structure, examine arguments of both thinkers. I finally, disagree with Jordan in most of his arguments and will show that they are unsuccessful

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Experience
  • epistemic validity of religious experience
  • Sensory Perception
  • non-sensory perception
  • Antony Kenny
  • Jeff Jordan