بررسی دیدگاه ویلیام هاسکر دربارة «علم میانی» خداوند با تکیه بر آرای توماس فلینت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

نظریة علم میانی یکی از راه‌حل‌های جبرگرایی الهیاتی است. بر مبنای جبرگرایی الهیاتی، اگر علم خداوند به رویدادهای آینده، ازجمله افعال انسان، خطاناپذیر باشد، انسان کاری جز آن‌چه خداوند از پیش می‌داند نمی‌تواند بکند، از این رو، در افعال خود مجبور است. این نظریه با اعتقاد به این‌که خداوند به تمام شرطی‌های ‌خلاف ‌واقع که در مورد موجودات مختار صادق است، علم‌ِ پیشاارادی دارد، به حل معضل یادشده می‌پردازد. در این مقاله پس از توضیح این نظریه، به دیدگاه ویلیام هاسکر، فیلسوف دین آمریکایی، می‌پردازیم. هاسکر بر این باور است که اصولاً شرطی خلاف واقع اختیار، که بنیان نظریة علم میانی است وجود ندارد، پس نظریة علم میانی باطل است. در این مقاله، با تکیه بر آرای توماس فلینت، نشان می‌دهیم که برخی از مبانی هاسکر در نفی علم میانی خداوند نادرست، و از این رو، دیدگاه او مخدوش است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of William Hasker’s Views on‘Divine Middle Knowledge’;Based on Thomas Flint’s Standpoints

نویسندگان [English]

  • Zahra Karandish 1
  • AbdulRasool Kashfi 2
چکیده [English]

The theory of middle knowledge is one of the responses to ‘theological fatalism’. The key point of theological fatalism is that if God is Omniscience and knows everything about the future, then the free agents cannot do anything but the one that God had known in eternity; so, they are not free in their acts. The theory solves this difficulty through proving that God has pre-volition knowledge to all counterfactuals of freedom. But, William Hasker, the American philosopher of religion, believes that there are no true counterfactual of freedom; therefore, the theory of middle knowledge is not correct. In this article, based on Thomas Flint’s views, we show that some premises of Hasker’s argument is not true; consequently, he is not successful in refuting middle knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Knowledge
  • Theological fatalism
  • pre-volition knowledge
  • counterfactuals of freedom
  • William Hasker
  • Thomas Flint