تحلیلی از مبانی فلسفی نظریة بسط تجربة نبوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظریه‌های کلامی عمدتاً در مبانی فلسفی پیشین ریشه دارند و برای نقد آن‌ها می‌توان ریشه‌های آن‌ها را کاوید و نقد کرد. از این رو در این مقاله، ریشه‌های فلسفی نظریة بسط تجربة نبوی بررسی و تحلیل شده است تا زمینة نقد نظریة مزبور فراهم‌تر شود.
در این تحلیل، از مبانی فلسفی عبدالکریم سروش در طرح نظریة بسط تجربة نبوی پرده برداشته شده و نشان داده شده که نظریة یادشده بسیار وامدار رویکرد سوبژکتیویستی کانت و پوپر، بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و هرمنوتیک فلسفی گادامر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the philosophical principles of the theory of extension of prophecy Experience

نویسندگان [English]

  • Jahangir Masoudi 1
  • Faezeh Barakati 2
چکیده [English]

Theological theories usually are rooted in previous philosophical principles. Therefore we can evaluate and criticize their philosophical roots instead of their results. This paper studies and analyzes the philosophical principles of the theory of extension of prophecy Experience, in order to prepare the ground for the critique of this theory. In this study we reveal the philosophical bases of the theory of extension of prophecy Experience, offered by Dr. A. Soroush, and indicate that Soroush might have been influenced by subjectivist approach of Kant and Popper, Wittgenstein’s theory of language games, and philosophical hermeneutics of Gadamer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soroush
  • extension of prophecy experience
  • Subjectivism
  • philosophical hermeneutics of Gadamer
  • Language
  • understanding