جان هیک و جمع بین مسیحیت و تکثرگرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید قم

چکیده

جان هیک، فیلسوف دین مشهور انگلیسی معاصر، از یک سو خود را مسیحی می‌داند و از سوی دیگر قائل به تکثرگرایی دینی است، به این معنا که ادیان دیگر را نیز حق و نجات‌بخش می‌شمارد. او می‌گوید مطالعة وضعیت متدینان به ادیان متفاوت، پذیرش تکثرگرایی را ضروری می‌کند. او در گام دوم با اسطوره‌شمردن آموزه‌های اساسی مسیحیت، از انحصارگرایی مسیحی می‌گریزد و بین مسیحیت و تکثرگرایی جمع می‌کند. او در گام سوم با قائل‌شدن به این‌که ادیان گوناگون از منظرهای متفاوت به حقیقت متعالی نگاه کرده‌اند و به همین جهت هرکدام بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند، و نیز قائل‌شدن به این‌که هدف گزاره‌های دینی، نه خبر از واقع، بلکه تغییر درون انسان‌هاست، مسئلة تعارض دعاوی ادیان را حل می‌کند. سخن این نوشتار این است که هیک در جمع بین مسیحیت و تکثرگرایی و نیز حل مسئلة تعارض دعاوی ادیان موفق نبوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

John Hick and compromise between Christianity and Pluralism

نویسنده [English]

  • Abdulrahim Soleimani
چکیده [English]

While John Hick, a contemporary famous British philosopher of religion, considers himself as a Christian, he believes in religious pluralism. This means that he considers other faiths as being right and salvational as well. He says that the study of the status of believers in different faiths necessities the acceptance of religious pluralism. In the second step, mythologizing the fundamental teachings of Christianity, he tries to escape from Christian exclusivity, and compromises between Christianity and pluralism. In the third step, he maintains that since faiths look at the sublime truth from different perspectives, each sees part of the truth. Also, holding that the purpose of religious propositions is not to give information to human beings about the reality but to bring about internal changes in them, he solves the conflicts between different faiths. This article aims to show that Hick has neither been successful in compromising between Christianity and pluralism nor in solving the conflicts between the claims of the faiths

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Hick
  • Christianity
  • Pluralism