کندوکاوی پیرامون فرجام‌شناسی از دیدگاه پل تیلیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

مرگ‌اندیشی، از دل‌مشغولی‌های دیرپای آدمی و همچنین اندیشمندان معاصر ازجمله پل تیلیش به‌شمار می‌آید. که البته آرای او به جهت غلبة دیدگاه اگزیستانسیالیستی وی در این مسئله، رنگ و بوی نسبتاً متفاوتی می‌یابد. به طور کلی مسئلة آخرت برای وی معنایی متعالی‌تر از معنای مصطلح حادثه واپسین دارد که آن عبارت است از استعلای آفرینش در پرتو حیات ابدی. ابدیت در اندیشة وی، امری نیست که در آینده به آن دست یابیم بلکه اکنون و در حیطة کامل هستی حضور دارد. تیلیش بنا بر رویة خود که به‌کاربردن برهان بر مسئلة خدا را عین نفی آن می‌داند، با نقد سه رویکرد تناسخ، بینابین و برزخ در اثبات معاد، با بیان رابطة زمان و ابدیت و تبیین حیات الهی و با پیونددادن حیات ابدی موجودات با حیات الهی، جاودانگی موجودات را به اثبات می‌رساند. همچنین روشن خواهد شد که تبیینی که تیلیش از معاد ارائه می‌دهد از عناصر موجود در معاد دینی، همچون بهشت و جهنم، حادثة واپسین، و معاد جسمانی، خالی بوده و با معاد دینی در تعارض است، همچنین محذورات و پیامدهای ناخوشایندی نیز به دنبال دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Paul Tillich’s Teleology

نویسندگان [English]

  • Aala Toorani 1
  • Monireh Soltan Ahmadi 2
چکیده [English]

One of the main human’s concerns including Paul Tillich, the contemporary scholar, is teleology. This paper studies the Paul Tillich’s views on the issue and especially pays attention to his existential look which distinguishes him from others. This paper comes to the conclusion that the question of resurrection has a transcendent meaning in Tillich philosophy, and that is the transcendental characteristic of creation in the light of immortal life rather than the common meaning of an ultimate event. According to Tillich, immortality isn’t defined as something going to take place sometime in future, but it exists at the present moment and within the boundary of being. Criticizing the approaches of incarnation, transition and the middle approach in proving the Return, Tillich shows the creatures’ immortality with explaining the time immortality relation, the divine life, and connecting the immortal life of creatures with divine life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleology
  • Tillich
  • immortality
  • resurrection
  • Hereafter