پاسخ به مسئلۀ اگزیستانسی شر در الهیات مسیحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اگر از پارادایم عقلی بیرون بیاییم و به پارادایم عاطفی و هیجانی نزدیک شویم مسئلة شر، نه از نوع منطقی (مسئلۀ منطقی شر) یا فلسفی (مسئلۀ قرینه‌ای شر)، بلکه از نوع عاطفی و اگزیستانسی خواهد بود؛ صورت سادة این مسئله این است که رابطه با خدا، بیش‌تر از هر رابطة شخصی دیگر نیازمند اعتماد، امنیت، رضایت خاطر، آرامش، و امید است. اما انسان با مشاهدۀ شر گزاف در زندگی خود از نظر روانی قادر نیست به رابطة عاشقانة خود با خدا و پرستش وی ادامه دهد. عواطف او از خدا رنجیده است و دچار حس غیبت، سکوت، و بی‌توجهی خدا شده است. در این حالت پاسخ‌های منطقی (دفاعیه‌ها) و فلسفی (تئودیسه‌ها) که به مسئلۀ شر داده می‌شوند، نامربوط و ناکارامد هستند. انسان در این فضای عاطفی، به جای نیاز به رفع ناسازگاری خدا و شر یا استدلال برای توجیه شر، نیازمند التیام قلب و ترمیم رابطه با خداست. در این فضاست که یکی از راه‌حل‌های مسئلۀ او می‌تواند معنابخشی به رنج باشد. معناداری رنج خواهد توانست به رابطة او با خدا از نو معنا ببخشد و ایمان او را حفظ کند. در این مقاله به معرفی و تحلیل معانی رنج، که الهی‌دانان بر اساس کتاب مقدس مسیحی در پاسخ به مسئلۀ اگزیستانسی شر یافته‌اند، می‌پردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Existential Problem of Evil and its Responses in Christian Theology

نویسنده [English]

  • Naeime Poormohammadi
چکیده [English]

If we leave rational paradigm of thought and go into emotional one, the problem of evil is not logical or philosophical anymore, but it is existential. The simple form of this problem is that the relationship with God, which is above all relations, needs trust, safety, and satisfaction. But the problem is that the people who are suffering are not psychologically able to continue loving and worshiping God. They are not satisfied with God and feel that they are the victims of God's silence and absence. Logical answers (defenses) and philosophical answers (Theodicy) are totally irrelevant and don’t work at all. Man in this situation doesn’t need reason or argument but meaning. The meaning of suffering can gives his relation with God meaning again. In this paper we review some meanings of suffering which Christian theologian find to solve the existential problem of evil

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem of evil
  • existential problem of evil
  • meaning of suffering
  • Christian theology