بررسی برهان کیهان‌شناسی کلامی از منظر حکمت متعالیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفة تطبیقی، دانشگاه قم

چکیده

ویلیام لین کریگ نوع جدیدی از براهین کیهان‌شناسی را احیا کرده که به برهان کیهان‌شناسی کلامی مشهور شده است؛ در این برهان، آغاز زمانی (حدوث) جهان، نشانة معلولیت و در نتیجه، اثبات‌کنندة وجود علتی فراطبیعی برای جهان قلمداد می‌شود. کریگ برای اثبات مقدمة اصلی برهان خویش (حدوث عالم)، به دو دلیل فلسفی و دو تأیید علمی تمسک جسته است.
از سوی دیگر، اثبات حرکت جوهری عالم طبیعت در حکمت متعالیه، حرکت عمومی و لاینقطع هر موجود طبیعی را نشان می‌دهد؛ به‌نظر می‌رسد همین مطلب، نشان‌دهندة معلولیت طبیعت بوده و می‌توان با استناد به آن، وجود علتی فراطبیعی را برای طبیعت اثبات کرد.
در این مقاله، از یک طرف، برهان کریگ و ادلة فلسفی آن تقریر خواهد شد. سپس از منظر حکمت متعالیه تحلیل و ارزیابی می‌شود؛ و از طرف دیگر، با استفاده از حرکت جوهری، دلیلی در جهت تقویت این برهان اقامه می‌شود.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kalam Cosmological Argument from Transcendental Theosophy view point;A critical study

نویسنده [English]

  • Roozbeh Zare
چکیده [English]

William Lane Craig has revived a kind of Cosmological Argument which called Kalam Cosmological Argument. In this argument the origination of the Universe is the sign of contingency and therefore the reason for an un-natural cause. He appeals to two metaphysical arguments and two scientific confirmations to prove his main premise of his argument (i.e. origination of the Universe).
On the other hand, the general substantial motion in nature which is proved in Transcendental Theosophy can be used to show the contingency of the Universe.
In this article, first the Craig's Argument and his philosophical sub-arguments are explained, analyzed, and criticized through transcendental theosophy doctrine, then a new argument, on the basis on substantial motion, will be presented to justify origination of the Universe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalam Cosmological Argument
  • Origination of the Universe
  • Actual Infinite
  • General Movement
  • CONTINGENCY