کلیدواژه‌ها = شرور گزاف
تعداد مقالات: 1
1. منظر سرمدی خدای ادیان و مسألۀ شرور گزاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

صبا فریدونی؛ سید حسن حسینی سروری؛ علیرضا منصوری