کلیدواژه‌ها = ویتگنشتاین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و نقد رابطة خدا و جهان آفرینش در آرای مقدم ویتگنشتاین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مریم شادی


2. اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه (خدا) در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ علی‌اکبر احمدی افرنجامی


3. نظریۀ کاربردی معنا و تأثیر آن در معرفت‌شناسی دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-15

رضا اکبری