جستارهای فلسفه دین
1. بررسی انتقادی نظریة زایتگایستِ اخلاقیِ داوکینز

حمیدرضا آیت‌اللّهی؛ فاطمه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 1-21

چکیده
  داوکینز در دیدگاه «اخلاق ژنتیکی مبتنی بر نظریة تکامل» مدعی است که یک «زایتگایست اخلاقی» یا «روح زمانة اخلاقی» وجود دارد که در جوامع تکامل می‌یابد. وی با رد اصول اخلاقی مبتنی بر دین و مطلق‌گرایی اخلاقی معتقد است که ماهیت اخلاقیات بر اساس روح زمانه به‌سرعت در حال تغییر است و هر دوره‌ای اصول اخلاقی مختص به خود را می‌طلبد. ...  بیشتر