نویسنده = قربان علمی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم خدا در اندیشۀ پولس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-62

قربان علمی


2. جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-24

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی پور؛ امیرعباس علی‌زمانی؛ قربان علمی؛ محسن جوادی


3. جستاری در باب خداشناسی در اندیشة ناگارجونه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-79

قربان علمی؛ محمدحسین محمدپور