نویسنده = عبدالرسول کشفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی نظریة «دوگانه‌انگاری نفس و بدن»در آرای غزالی و سویین‌برن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-79

نسرین سراجی‌پور؛ عبدالرسول کشفی؛ رضا اکبری


2. بررسی آرای جان فینبرگ و علامه طباطبایی در باب مسئلة شر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-129

عبدالرسول کشفی؛ زینب زرگوشی