نویسنده = حمیدرضا آیت‌اللّهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی نظریة زایتگایستِ اخلاقیِ داوکینز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-21

حمیدرضا آیت‌اللّهی؛ فاطمه احمدی