نویسنده = سیده سعیده میرصدری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد آموزة «گشودگی» در حل تعارض علم الاهی و اختیار بشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-149

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری


2. نمادگرایی دینی از نگاه پل تیلیش با تکیه بر نظام الهیاتی ـ فلسفی وی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-44

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری