نویسنده = حسن عباسی حسین آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم خدا در انئادها و اثولوجیا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

حسن عباسی حسین آبادی


2. مفهوم خدا در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی