نویسنده = مستانه کاکایی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم خدا در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی