نویسنده = حمیدرضا آیت‌اللهی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و مقایسة نقادانه دیدگاه طباطبایی، مطهری و جوادی آملی در باب وحدت وجود و لوازم الهیاتی آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-109

مرضیه رضایی؛ حمیدرضا آیت الهی؛ محمد سعیدی مهر


2. مقایسة دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ در زمینة توجیه باور دینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-76

شیما شهرستانی؛ حمیدرضا آیت اللهی


3. برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهة سوبر و مدافعان برهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-88

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شوروزی