نویسنده = منصور نصیری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و نقد آموزة «گشودگی» در حل تعارض علم الاهی و اختیار بشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-149

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری


2. نگاهی انتقادی به ارتباط دانش و دین در جامعه‌شناسی دین ماکس وبر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-44

امیر صادقی؛ منصور نصیری


3. نمادگرایی دینی از نگاه پل تیلیش با تکیه بر نظام الهیاتی ـ فلسفی وی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-44

سیده سعیده میرصدری؛ منصور نصیری


4. حجیت معرفت‌شناختی تجربة دینی نزاع آنتونی کنی و جف جوردن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-141

منصور نصیری